Quỹ Khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ Hồ Nghinh được thành lập theo Quyết định số 8035/QĐ-UB ngày 22-10-2009 của UBND thành phố. Quỹ là thành viên của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố, hoạt động theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển nguồn vốn. Đây là Quỹ hoạt động theo tâm nguyện lúc sinh thời của đồng chí Hồ Nghinh, cố Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng và số tiền 1 tỷ đồng  mà đồng chí đã để lại sung vào quỹ này trước khi qua đời.

07/03/2016
 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn