THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số:     1219/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";
Căn cứ Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố;
Căn cứ Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố tại Tờ trình số 02/TTr-HĐĐPKN ngày 22/12/2016 về việc ban hành Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Công văn số 36/CV-HĐĐPKN ngày 24/02/2017 về việc tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh Đề án,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:
          I. TẦM NHÌN, MỤC TIÊU
1. Tầm nhìn đến năm 2030
Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạocủa khu vực ASEAN. Theo đó, Đà Nẵng sẽ là một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.
2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2020
a) Triển khai đầy đủ các chính sách của Chính phủ ban hành về hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp của thành phố.
b) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.
c) Hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố thương mại hóa được sản phẩm. Trong đó, ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư.
d) Thành lập 08 - 10 vườn ươm doanh nghiệp bao gồm các vườn ươm tại trường đại học, vườn ươm tư nhân hoặc theo hình thức đối tác công tư.
đ) Phấn đấu hầu hết các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề,… có câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo; 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp, có câu lạc bộ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo.
e) Thành lập và hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng; thu hút được 3 - 5 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2020
          1.  Xây dựng văn hóa khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
a) Nhiệm vụ        
- Nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê của học sinh, sinh viên và tuổi trẻ Đà Nẵng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
- Tạo nguồn ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ sáng tạo mang tính thực tiễn và thương mại hóa cao.
- Từng bước xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo trong khu vực và trên thế giới.
          b) Giải pháp
- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
+ Hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề,… hình thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; đi đầu là các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Kiến trúc...
+ Khuyến khích đưa các chương trình giảng dạy khởi nghiệp (chương trình bắt buộc và tự chọn) vào các trường đại học, cao đẳng (đối với tất cả các chuyên ngành); hỗ trợ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh chủ trì xây dựng, hoàn thiện giáo trình đào tạo khởi nghiệp theo hướng dùng chung cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố.
+ Hỗ trợ đưa kết quả, công trình nghiên cứu của các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp,… vào ứng dụng thực tiễn, thương mại hóa sản phẩm.
+ Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng; tạo nguồn ý tưởng, dự án khởi nghiệp được tiền ươm tạo thành công từ các trường trở thành đầu vào ươm tạo trong các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Truyền thông quảng bá hình ảnh “Thành phố Đà Nẵng - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo”.
+ Chọn một năm thực hiện chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố khởi nghiệp” trong giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức hoạt động quảng bá khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng nhân dịp các sự kiện lớn trong nước và quốc tế được tổ chức tại thành phố, đặc biệt Hội nghị APEC 2017.
+ Quảng bá khởi nghiệp của thành phố rộng khắp cả nước, khu vực và trên thế giới nhằm thu hút các tài năng, ý tưởng khởi nghiệp đến với thành phố, thu hút các nguồn lực phục vụ cho khởi nghiệp; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trong truyền thông, quảng bá khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo (Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh -  Truyền hình Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Trung tâm Thông tin dịch vụ công, các báo điện tử, các báo đài Trung ương tại Đà Nẵng, các hội/hiệp hội).
+ Hằng năm tổ chức 1 - 2 sự kiện chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về khởi nghiệp thành công; vinh danh sự đóng góp của doanh nhân, cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc phát triển khởi nghiệp.
+ Đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp về các chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ của Chính phủ và thành phố.
- Xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, kết nối với các kênh thông tin quốc gia, quốc tế.
+ Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, kết nối các hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp trong nước, quốc gia, quốc tế; cập nhật liên tục thông tin dữ liệu về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, sở hữu trí tuệ…; thông tin về các sự kiện gặp gỡ, hội thảo, hội chợ, triển lãm,... liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh/thành trong cả nước.
+ Hình thành các diễn đàn về truyền thông, giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố hằng năm.
2. Cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
          a) Nhiệm vụ
- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp; kiến tạo môi trường có thể thu hút, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ cho khởi nghiệp.
- Nâng cao tính thực thi của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.
- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tái khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh doanh mới.
- Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý khởi nghiệp, các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.
          b) Giải pháp
- Ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển.
+ Rà soát, xây dựng các bộ hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa khuyến khích, thuận lợi cho nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp,…
+ Định vị, kết nối nguồn lực nghiên cứu và phát triển (chuyên gia, nhà khoa học, phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển, xưởng chế tạo thử nghiệm, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ,...) trên địa bàn thành phố; nghiên cứu và đề xuất cơ chế chia sẻ và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực này.
+ Thành lập và duy trì các không gian trực tuyến và trực tiếp (diễn đàn)làm nơi trao đổi, chia sẻ tri thức và kết nối nhu cầu giải quyết các vấn đề cụ thể và các đề xuất, giải pháp phù hợp.
+ Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, doanh nghiệp hình thành các không gian sáng chế cho cộng đồng.
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.
+ Định kỳ khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.
+ Thường xuyên rà soát, đánh giá và hoàn thiện các thủ tục hành chính trong phạm vi quyền hạn của thành phố về: đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, môi trường, thuế, hải quan, xây dựng, quản lý thị trường, lao động, bảo hiểm xã hội,...
+ Rà soát các chính sách hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện được hưởng chính sách, cơ chế hỗ trợ cụ thể, rõ ràng và phù hợp hơn cho khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực được thành phố ưu tiên phát triển; tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ quan trọng như: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm,…
+ Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chương trình, quỹ hỗ trợ của các Bộ, ngành cấp Trung ương, thành phố và doanh nghiệp.
- Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, các hội, hiệp hội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hình thành các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động của các vườn ươm trên địa bàn thành phố.
+ Phát huy vai trò tham mưu và cầu nối của Hộiđồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp giữa chính quyền thành phố với các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng hiệu quả; xây dựng và củng cố Văn phòng Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp để triển khai tốt các chủ trương, chính sách của thành phố về khởi nghiệp.
+ Phát huy vai trò cầu nối của các hội/hiệp hội doanh nghiệp là một kênh thông tin để phổ biến các chủ trương chính sách mới giữa Nhà nước và doanh nghiệp khởi nghiệp; thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của các hội/hiệp hội khi xây dựng các chủ trương, chính sách của thành phố về khởi nghiệp.
+ Đưa các nội dung liên quan đến khởi nghiệp vào các Hội nghị đối thoại giữa chính quyền và hội/ hiệp hội, doanh nghiệp hằng năm.
+ Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng trong đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên và sinh viên trên địa bàn thành phố.
+ Nghiên cứu thành lập các hội, hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp đại diện cho các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp (nhà khởi nghiệp, nhà đầu tư thiên thần...)
- Thành lập, thu hút, đa dạng hóa hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư.
+ Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng có sự tài trợ từ chính quyền thành phố hằng năm để hỗ trợ hoạt động ươm tạo, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và hỗ trợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
+ Xây dựng cơ chế hợp tác, thu hút nguồn lực, nguồn đầu tư cộng đồng thông qua hợp tác công tư, đối ứng, đối tác dự án,… Khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập các Quỹ đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm; thu hút các Quỹ đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước đến đầu tư ở Đà Nẵng.
+ Nghiên cứu hình thành Quỹ hỗ trợ sáng tạo (có thể thuộc Quỹ Phát triển khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) ưu tiên cấp vốn hoặc cho vay đối với các dự án khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, và cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
+ Xây dựng mạng lưới và cơ sở dữ liệu các nhà đầu tư kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.
3. Phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp
          a) Nhiệm vụ
- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại cho phát triển khởi nghiệp: Không gian làm việc chung (co-woking/co-living spaces), không gian sáng chế (maker spaces), phòng thí nghiệp sáng chế (innovation labs),…
- Hình thành các khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung để phục vụ, tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
          b) Giải pháp
- Hoàn thiện, đẩy mạnh hoạt động và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp đã được hình thành trên địa bàn thành phố.
+ Củng cố và đẩy mạnh hoạt động các vườn ươm. Trong đó, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) giữ vai trò nòng cốt, là mô hình mẫu để phát triển các vườn ươm khác.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho Vườn ươm khởi nghiệp và Trung tâm đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng hoạt động và phát triển.
- Hình thành và thúc đẩy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo tại các đơn vị sự nghiệp của sở, ban, ngành, các tổ chức có phòng thí nghiệm, doanh nghiệp,…
+ Nghiên cứu bổ sung chức năng hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị sự nghiệp, phục vụ dịch vụ công.
+ Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo trên cơ sở phát huy và sử dụng nguồn lực của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành của thành phố.
+ Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ - Khu công nghệ cao.
- Hình thành các khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung, các không gian làm việc chung cho khởi nghiệp.
+ Nghiên cứu quy hoạch một số vị trí mặt bằng (khu đất, văn phòng, nhà xưởng,…) tại trung tâm thành phố và trong các khu công nghiệp dành cho hỗ trợ, miễn giảm giá cho thuê,... nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng và hoạt động các khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp tập trung, các không gian làm việc chung,… cho cộng đồng khởi nghiệp (Trên cơ sở đề xuất của các nhà đầu tư, UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định và có những chính sách phù hợp).
+ Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển.
4. Hỗ trợ đào tạo, tư vấn
          a) Nhiệm vụ
- Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động phục vụ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện.
 Huấn luyện, đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên có say mê khởi nghiệp.
          b) Giải pháp
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp
+ Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho các dự án khởi nghiệp theo các chuyên đề về kinh doanh, thu hút vốn đầu tư, kỹ năng cho dự án khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng và quảng bá phương án, mô hình kinh doanh, quản lý chất lượng; sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản trị công nghệ; cập nhật về pháp lý, chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố.
+ Hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp cho giảng viên, giáo viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông; đào tạo nâng cao khả năng tư vấn, đầu tư khởi nghiệp.
+ Thường xuyên tổ chức đào tạo cho các cán bộ quản lý tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp.
- Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy về khởi nghiệp.
+ Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh.
+ Khuyến khích các hoạt động giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường phổ thông.
- Hỗ trợ, khuyến khích, nâng cao khả năng tư vấn chuyên nghiệp về khởi nghiệp và thị trường khoa học công nghệ.
Xây dựng và phát triển các trung tâm, doanh nghiệp tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ tham gia vào hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
5. Mở rộng liên kết và hợp tác về hoạt động khởi nghiệp
          a) Nhiệm vụ
- Mở rộng hợp tác, liên kết nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
- Phát triển mô hình hợp tác 3 bên: chính quyền - trường học - doanh nghiệp.
          b) Giải pháp
- Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.
+ Tham gia và mở rộng mạng lưới với các đối tác trong nước và quốc tế, kết nối nhà đầu tư, nhà tư vấn, các vườn ươm, chương trình tăng tốc quốc tế để trao đổi, học tập mô hình hoạt động.
+ Kết nối mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp; xây dựng chương trình trao đổi startup[1] và sinh viên với các trung tâm công nghệ khác và giữa các vườn ươm doanh nghiệp.
+ Thực hiện triển khai mô hình liên kết 3 bên giữa chính quyền - trường học - doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
- Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các quốc gia, thành phố, doanh nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo.
+ Xây dựng chương trình kết nghĩa thành phố, các chương trình hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về khởi nghiệp; khuyến khích kêu gọi tài trợ giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp thành phố (Vườn ươm, Trung tâm sáng tạo, Quỹ,…) với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp các nước, các tổ chức quốc tế,…
+ Tổ chức Hội nghị Khởi nghiệp quốc tế thường niên, thường xuyên tổ chức các phiên đối thoại, hội thảo phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
+ Tổ chức các chương trình kết nối nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với các nguồn cung ứng công nghệ có sẵn ở các quốc gia khác, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên của thành phố.
+ Xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để hỗ trợ, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp của thành phố.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Hằng năm, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện Đề án.
2.Ngoài nguồn ngân sách cấp, các sở, ngành, địa phương chủ động huy động thêm các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác cho hoạt động khởi nghiệp.
Iv. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các sở, ngành
a) Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm gửi về Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội (Cơ quan thường trực Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.
b) Hằng năm, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập dự trù mức kinh phí tài trợ cho Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
c) Giao Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai Đề án và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định; tổ chức sơ kết giữa kỳ vào năm 2018 và tổng kết cuối kỳ vào năm 2020.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể (Phụ lục đính kèm)
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị chủ động đề xuất Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở; Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện;
- HĐĐP Mạng lưới khởi nghiệp thành phố;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp thành phố;
- Đại học Đà Nẵng, các trường ĐH, CĐ,
  THCN, dạy nghề, THPT trên địa bànTP;
- Vườn ươm doanh nghiệp thành phố;
- Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư;
- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố;
- Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh;
- Báo ĐN; Báo CAĐN, DRT, Cổng TTĐT;
- VP UBND TP; CPVP và các phòng;
- Lưu: VT, KT2.                                            
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Huỳnh Đức Thơ
 
 


[1]Có thể hiểu là Doanh nghiệp khởi nghiệp.
27/12/2017
 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn