ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH
thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định    /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng)
 

I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU
          1.Định hướng
Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng nói chung, trong các trường học, doanh nghiệp nói riêng; khuyến khích nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng trongdoanh nghiệp; lấy khoa họccông nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế-xã hội; nhằm từng bước xây dựng thành phố "Đà Nẵng - thành phố sáng tạo khởi nghiệp".
Nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố,cầntập trung ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo ở các ngành, lĩnh vực sau:
- Công nghệ thông tin và kỹ thuật số;
- Công nghệ sinh học (gồm công nghệ y sinh, công nghệ xử lý môi trường, công nghệ thân thiện môi trường, công nghệ sản xuất dược liệu…);
- Công nghệ robot và tự động hóa (đặc biệt những công nghệ, thiết bị hoàn thiện hoặc thay thế những công nghệ sản xuất lạc hậu nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm);
- Các ngành, lĩnh vực khác có ý nghĩa quan trọng vềkhoa học công nghệ,  có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
2. Mục tiêu giai đoạn 2017-2018
a) Mục tiêu chung
Từng bước tạo lập môi trường thuận lợi cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Start-ups) để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đẩy mạnh sáng tạo trong doanh nghiệp. Hai mục tiêu chính của Kế hoạch 2017-2018 như sau:
- Hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt trong giới trẻ, học sinh, sinh viên tại các trường đạihọc, cao đẳng;
- Từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp.
 
b) Mục tiêu cụ thể
- Hỗ trợ phát triển 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
          - Hỗ trợ phát triển 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
          II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (chi tiết xemPhụ lục kèm theo)
          1. Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
          a) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Nhiệm vụ 1.1 tại Phụ lục)
          Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư; sản phẩm; đối tác, khách hàng, mô hình kinh doanh mới; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ; tin tức, sự kiện…
          b) Kết nối sàn giao dịch công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) với Cổng thông tin khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (1.2[1])
          Kết nối (đồng bộ, tích hợp) sàn giao dịch công nghệ của Sở KH&CN với Cổng thông tin khởi nghiệp nhằm:
          - Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ;
          - Khai thác kho dữ liệu KH&CN;
          - Cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ.
          2. Xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
          a) Xây dựng hệ thống các vườm ươm ở lĩnh vực, các giai đoạn tương ứng với quá trình ươm tạo. Phát huy các hiệu quả các nguồn lực của thành phố, các sở, ban, ngành, các hiệp hội, các tổ chức, cá nhân xây dựng và hình thành các vườm ươm (2.1÷ 2.11).
- Xây dựng vườn ươm Công nghệ thông tin (2.1).
- Xúc tiến đầu tư xây dựng Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc theo mô hình hợp tác công – tư(2.2).
- Tận dụng các nguồn lực của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành để xây dựng các vườm ươm chuyên ngành phù hợp với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình (2.3÷ 2.9).
- Khuyến khích hình thành và hỗ trợ các tổ chức trung gian - yếu tố cấu thành của thị trường khoa học và công nghệ tham gia vào hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo (2.10).
- Đẩy mạnh hoạt động của các vườn ươm hiện có(2.11).
b) Xây dựng Chương trình sáng tạo khởi nghiệp của thành phố nhằm thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng thuộc lĩnh vực ưu tiên, bao gồm hoạt động đào tạo, ươm tạo, hệ thống thúc đẩy doanh nghiệp (Business Accelerator)(2.12).
          c) Xây dựng trung tâm dịch vụ khởi nghiệp công nghệ thành phố như các xưởng thiết kế (design factory), xưởng chế tạo (Fablab)(2.12)
d) Phối hợp, hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng hình thành các trung tâm ươm tạo, câu lạc bộ sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp (Nhiệm vụ 2.13 tại Phụ lục).
          e) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hiệp hội…xây dựng các vườn ươm, các khu không gian làm việc chung cho khởi nghiệp (co-working space) bằng việc hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí sự nghiệp (2.14).
          3. Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp thành phố
          a) Duy trì việc tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp cấp thành phố hằng năm (3.1).
          b) Tổ chức các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ với nghiên cứu khoa học nhằm hình thành phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp (3.2).
          c) Căn cứ theo chức năng của mình, các sở, ban, ngành hỗ trợ các Start-ups tham gia các sự kiện: Hội chợ Techmart, Chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm ở các hội chợ trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại ở nước ngoài (3.3,3.4).
          4. Tiếp cận Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon theo Quyết định 1383/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2013 (Đề án 1383)
          a) Đề xuất với Ban Quản lý Đề án 1383, Bộ Khoa học và Công nghệ mở rộng phạm vi của đề án cho khu vực miền Trung, trọng điểm là thành phố Đà Nẵng (4.1).
          b) Tiếp cận các chương trình đào tạo ở các cấp độ của Đề án 1383, phối hợp với các trường đại học cao đẳng, trung tâm đào tạo để tổ chức đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo (4.2).
          c) Phối hợp xây dựng mô hình và quy chế hoạt động của hệ thống Quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân, kết hợp với nguồn vốn đầu tư của nhà nước (4.3).
          5. Phát triển hoạt động đào tạo nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp
          a) Xây dựng chương trình và nội dung đào tạo khởi nghiệp phục vụ việc đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng(2.12).
          b) Tổ chức đào tạo cho các đối tượng có nhu cầu tham gia hoạt động khởi nghiệp (5.1).
          c) Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho các sở, ban, ngành tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp (5.2).
          d) Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học…đưa nội dung đào tạo khởi nghiệp vào chương trình đào tạo chính quy và tổ chức các lớp đào tạo không chính quy cho sinh viên (5.3).
          6. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
          a) Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao năng lực các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp (6.1).
          b) Đầu tư nâng cấp, mở rộng sàn giao dịch công nghệ (của Sở KH&CN) để đảm nhận nhiệm vụ là Cổng thông tin đổi mới sáng tạo (6.2,6.3).
c) Xây dựng quỹ chuyên gia ở các lĩnh vực để hỗ trợ tư vấn cho các Startups hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng dự án kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn, nguồn hỗ trợ…(6.4).     
          7. Xây dựng chương trình truyền thông
          a) Xây dựng Chương trình truyền thông "Đà Nẵng - Thành phố khởi nghiệp" (7.1).
          b) Xây dựng Chương trình truyền thông đổi mới sáng tạo của thành phố (7.2).
c) Xây dựng Chương trình truyền thông khởi nghiệp thông qua các kênh ngoại giao (7.3).
          d) Xây dựng Chương trình phát triển khởi nghiệp trong cộng đồng; xây dựng Kế hoạch thúc đẩy phong trào học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạonhằm tạo nguồn cung cho các vườn ươm(7.4).
          8. Kết nối mạng lưới khởi nghiệp
          a) Xây dựng mạng lưới kết nối chương trình khởi nghiệp của thành phố với chương trình của các tỉnh, thành phố, của trung ương và các chương trình hợp tác với nước ngoài (8.1÷8.4).
          b) Hỗ trợ cho các nhóm Start-ups kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (8.5, 8.6).
          c) Hỗ trợ các nhóm Startups tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận công nghệ mới, tham gia hội thảo, tọa đàm, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học (8.7).   
          9. Nhà đầu tư và đối tác, tiếp cận thị trường nước ngoài
          a) Xây dựng hệ thống thông tin về các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước (9.1, 9.2).
          b) Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Start-ups kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ từ nước ngoài. Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài (9.3, 9.4 ).
          10. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn kinh phí, nguồn tài trợ, hỗ trợ
          a) Hỗ trợ Startups tiếp cận Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm (Bộ KH&CN), Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ KH&ĐT), các chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia; các quỹ khác của Trung ương và (10.1, 10.2).
          b) Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp từ Quỹ phát triển KH&CN của thành phố và hỗ trợ khởi nghiệp theo các chính sách hỗ trợ của thành phố (10.3, 10.4).
          11. Đề xuất ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
          a) Đề xuất với Trung ương về các cơ chế khuyến khích đầu tư trực tiếp cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;các cơ chế chính sách đặc thù đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động khởi nghiệp (11.2).
          b) Đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù của thành phố hỗ trợ khởi nghiệp (11.3).
c) Xây dựng Đề án Quỹ Đầu tư mạo hiểm của thành phố (11.4).
          c) Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của các vườm ươm (11.5).
          d) Xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động xã hội hóa hình thành các vườm ươm (11.6).
          đ) Xây dựng cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất có lồng ghép nội dung hỗ trợ khởi nghiệp(11.7).
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
          1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về khởi nghiệp đến cộng đồng, khích lệ tinh thần doanh nhân, tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động truyền thông, sự kiện, các kênh thông tin khởi nghiệp trực tiếp và trực tuyến.Thành Đoàn phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, các sở, ban ngành liên quan xây dựng Chương trình phát triển tinh thần khởi nghiệp cộng đồng; Chương trìnhphong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
2. Triển khai Đề án Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố; và dự án Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
3. Xây dựng hệ thống các vườn ươm, trung tâm dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp trên cơ sở phát huy và sử dụng nguồn lực của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành của thành phố. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn hình thành các vườn ươm. Xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hình thành các vườn ươm về quỹ đất, các hoạt động dịch vụ. Xây dựng cơ chế liên kết giữa các vườn ươm trên địa bàn thành phố, trong và ngoài nước.
4. Xây dựng Chương trình sáng tạo khởi nghiệp, trong đó bao gồm các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp và chương trình tăng tốc khởi nghiệp (accelerators).
5. Đăng ký và thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu các lĩnh vực định hướng để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tránh phân tán nguồn lực giới hạn của thành phố và làm cơ sở để hình thành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khởi nghiệp.
6. Tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiện có của Trung ương và của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ…tiến hành nghiên cứu vận dụng cho hỗ trợ cho Start-ups.
          7.Hỗ trợ các Start-ups tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tài trợ, cho vay…các Quỹ của Trung ương, Quỹ địa phương, các Chương trình, Đề án hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trương hướng tới đưa Đà Nẵng thành địa phương trọng điểm về khởi nghiệp và khoa học công nghệ;tập trung các nguồn tài chính từ các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.
          8. Tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài; kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng. Quảng bá khởi nghiệp của thành phố ra nước ngoài thông qua các kênh ngoại giao. Xúc tiến chương trình hợp tác quốc tế về khởi nghiệp thông qua các địa phương, tổ chức nước ngoài có quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng.
          9. Xúc tiến đầu tư hỗ trợ các Start-ups, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ Start-ups tiêu thụ sản phẩm.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo, tham mưu lãnh đạo UBND thành phố tổ chức sơ kết vào cuối 2017, tổng kết vào cuối năm 2018 nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và khen thưởng về việc thực hiệnKế hoạch này.
2. Giao các sở, ban, ngành thành phố, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệpvà UBND các quận, huyện căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể (bao gồm cả kinh phí, nguồn vốn) để thực hiện nhiệm vụ được giao; gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo.
          3. Các sở, ban, ngành được chỉ định xây dựng các vườm ươm chuyên ngành lập đề án nâng cao năng lực cho các đơn vị trực thuộc để hỗ trợ khởi nghiệp, đề án xây dựng vườn ươm và dự toán kinh phí trình UBND thành phố xem xét phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bố trí nhân sự phù hợp để hỗ trợ khởi nghiệp.
          4. Định kỳ hằng năm các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND thành phố.
5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan gửi ý kiến về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.
6. Kế hoạch này triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trong giai đoạn 2017-2018. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này và tham mưu UBND thành phố kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn tiếp theo./.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂNKT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Đặng Việt Dũng


Phụ lục
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
"HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025"
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2017-2018
( Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng)
 
STT
Nhiệm vụ/Nội dung chính
Thời gian thực hiện
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Dự kiến kết quả
Kinh phí
Ghi chú
1
Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1.1
Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố
2017
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp (HĐĐPMLKN)
 
 
 
 
- Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ…
2017-2018
Sở KH&CN
 
 
 
 
 
- Chính sách, pháp luật
2017-2018
Sở Tư pháp
Các sở, ban, ngành
 
 
 
 
- Nguồn nhân lực, nguồn đầu tư, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới…
2017-2018
HĐĐPMLKN
Các sở, ban, ngành
 
 
 
1.2
Kết nối (đồng bộ, tích hợp) sàn giao dịch công nghệ của Sở KH&CN với Cổng thông tin khởi nghiệp
10/2018
Sở KH&CN
Sở TT&TT
 
 
 
1.3
Thiết lập, vận hành đường dây nóng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trên nền Tổng đài dịch vụ công 3881888, 1022 Đà Nẵng)
4/2017
Sở TT&TT
Các sở, ban, ngành
 
 
 
2
Xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
2.1
Triển khai Đề án Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin
2017
Sở TT&TT
Sở KH&CN
2019 đi vào hoạt động
 
 
2.2
Xây dựng Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
2018
BQL Khu CNC
 
2019 đi vào hoạt động
 
 
2.3
Hỗ trợ ươm tạo công nghệ (Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ - Sở KH&CN)
2018
Sở KH&CN
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.4
Hổ trợ ươm tạo công nghệ sinh học (Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ sinh học - Sở KH&CN)
2018
Sở KH&CN
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.5
Hỗ trợ khởi nghiệp xúc tiến thương mại. (Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến thương mại - Sở CT)
2018
Sở CT
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.6
Hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp (Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp)
2018
Sở CT
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.7
Hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT (Bổ sung nghiệm vụ cho Trung tâm Vi mạch - Sở TT&TT)
2018
Sở TT&TT
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.8
Hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông lâm ngư (Bổ sung nhiêm vụ cho Trung tâm khuyến ngư nông lâm - Sở NN&PTNT)
2018
Sở NN&PTNT
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.9
Hỗ trợ khởi nghiệp về kinh doanh và dịch vụ (Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV - Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở KH&ĐT)
2018
Sở KH&ĐT
 
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.10
Bổ sung chức năng cho Câu lạc bộ sáng tạo trẻ, Viện nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực Thái Bình Dương, Công ty Green Việt trở thành vườm ươm doanh nghiệp
2017-2018
Liên hiệp các Hội KHKT
Thành đoàn ĐN, Sở GD&ĐT
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.11
Hỗ trợ hoạt động của các Vườn ươm trên địa bàn thành phố, đặc biệt vườn ươm chuyên ngành về khoa học công nghệ
2017-2018
Sở KH&CN
Các sở, ban, ngành
 
 
 
2.12
Xây dựng Chương trình sáng tạo khởi nghiệp Đà Nẵng (bao gồm 03 hợp phần – Đào tạo khởi nghiệp sáng tạo; Uơm tạo doanh nghiệp và Tăng tốc khởi nghiệp Business Accelerator)
2018
 
 
 
 
 
Sở KH&CN
 
 
 
 
 
Vườn ươm doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh
Dự kiến 2019 đi vào hoạt động
 
 
 
- Hoàn thiện xây dựng giáo trình đào tạo khởi nghiệp.
6/2017
HĐĐPMLKN
Viện NC và ĐT Việt-Anh,Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
 
- Xây dựng chương trình hợp tác, ký kết với các nhà đầu tư, tư vấn; các tổ chức ươm tạo nhằm thành lập đội ngũ tư vấn cho hệ thống tăng tốc khởi nghiệp
2017-2018
 
Sở KH&CN
 
Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
 
 
- Xây dựng Dự án Danang Design factory – Khu thiết kế dành cho khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng
 
2/2018
Sở KH&CN
 
Sở KH&ĐT, Sở Công Thương
 
 
 
2.13
Phối hợp, hỗ trợ các trường đại học hình thành các Trung tâm ươm tạo, Câu lạc bộ sáng tạo, Câu lạc bộ khởi nghiệp
2017-2018
Sở GD&ĐT
 
Thành đoàn ĐN, Sở KH&CN, HĐĐPMLKH
2018 Đi vào hoạt động
 
 
2.14
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập vườn ươm, co-working space bằng việc thí điểm hỗ trợ một phần từ nguồn kinh phí sự nghiệp.
Theo thời gian của dự án
Sở KH&ĐT
Sở Tài chính
 
 
 
 
3
Tổ chức sự kiện về khởi nghiệp
3.1
Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp cấp thành phố (Techfest Đà Nẵng), chọn dự án tham gia Techfest quốc gia
10/2017; 10/2018
HĐĐPMLKN
Vườn ươm doanh nghiệp, Các sở, ban, ngành, trường, viện
1 lần/năm
 
 
3.2
Tổ chức sự kiện ngày hội ý tưởng sáng tạo (Danang Innovation Festival)
9/2017
Sở KH&CN
Thành Đoàn, các trường đại học, cao đẳng
 
 
 
3.2
Tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp và sáng tạo đối tượng là giới trẻ
 
 
 
 
 
 
 
- Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố
2017
Liên hiệp Các hội KHKT
Các sở, ban, ngành
 
 
 
 
- Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố
 
6/2017
Sở KH&CN
Thành Đoàn
 
 
 
 
- Cuộc thi Robodnic các trường THPT cấp thành phố
8/2017; 8/2018
Liên hiệp Các hội KHKT
Sở KH&CN, Sở GD-ĐT
1 lần/năm
 
 
 
- Cuộc thi về lập trình ứng dụng (app) phục vụ cộng đồng
3/2018
Sở TT&TT
Thành Đoàn
 
 
 
 
- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phổ tổ chức các hội thi tuổi trẻ sáng tạo, sinh viên nghiên cứu khoa học, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp trường
2017-2018
Sở KH&CN
Các sở ban ngành
01 cuộc thi/năm
 
 
3.3
Hỗ trợ Startups tham giaTechmart quốc gia, Sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, hội chợ công nghệ của khu vực, quốc gia, quốc tế
2017-2018
Sở KH&CN
 
 
02 sự kiện/năm
 
 
3.4
Hỗ trợ start-ups thương mại hóa; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu; quảng bá sản phẩm, tham gia các hội chợ, triễn lãm, sự kiện kết nối cung cầu của vùng, quốc gia thông qua các chương trình xúc tiến thương mại
2017-2018
Sở CT
Sở KH&CN,
HĐĐPMLKN
Các sở, ban, ngành liên quan
02 sự kiện/năm
 
 
4
Tiếp cận Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon (theo Quyết định 1383 của Bộ KH&CN)
4.1
Đề xuất với Ban Quản lý Đề án, Bộ Khoa học và công nghệ mở rộng phạm vi của đề án cho khu vực miền Trung (TP Đà Nẵng)
2017
Sở KH&CN
 
 
 
 
4.2
Tiếp cận các chương trình đào tạo ở các cấp độ của Đề án 1383, phối hợp tổ chức 01 lớp đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo tại Đà Nẵng, lồng ghép việc giới thiệu Đề án 1383 đến cộng đồng khởi nghiệp.
6/2018
Sở KH&CN
 
 
 
 
4.3
Phối hợp xây dựng mô hình và quy chế hoạt động của hệ thống quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân, kết hợp với nguồn vốn đầu tư của nhà nước
2018
HĐĐPMLKN
 
 
 
 
5
Phát triển hoạt động đào tạo nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp
5.1
Tổ chức các lớp đào tạo cho Startups các loại kỹ năng cần thiết cho khởi nghiệp
 
2017-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ (01 lớp)
- Phương pháp luận sáng tạo (01 lớp)
- Quản lý chất lượng; Quản lý theo tiêu chuẩn (02 lớp)
- Sở hữu trí tuệ (02 lớp)
5/2017
 
5/2018
6/2017; 6/2018
7/2017; 7/2018
Sở KH&CN
 
Vườn ươm doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng; Thành Đoàn
 
 
 
 
- Khởi nghiệp công nghệ, khởi nghiệp công nghệ cao (01 lớp)
5/2018
 
Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt Anh
Sở KH&CN
 
 
 
 
- Khởi nghiệp công nghệ số trên nền tảng mạng xã hội (01 lớp)
10/2017
Sở TT&TT
 
 
 
 
 
- Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo xu hướng thế giới (02 lớp)
4/2017; 4/2018
Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
 
 
- Quản lý doanh nghiệp, mô hình kinh doanh sáng tạo (01 lớp)
 
8/2017
Sở KH&ĐT
 
 
 
 
 
- Khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên (01 lớp)
3/2018
Thành Đoàn
Sở LĐTBXH
 
 
 
 
- Thông tin thị trường, thông tin hội nhập kinh tế quốc tế (02 lớp)
4/2017; 4/2018
Sở CT
 
 
 
 
5.2
Đào tạo nâng cao năng lực
 
2017-2018
 
 
 
 
 
 
 
- Đào tạo về kỹ năng dẫn dắt, định hướng nhóm khởi nghiệp (mentor) cho cán bộ tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp (02 lớp)
- Đào tạo về hình thành các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo cho cán bộ của các sở, ban, ngành (01 lớp)
 
 
10/2017; 10/2018
 
 
10/2018
 
Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
Sở KH&CN
 
 
 
 
5.3
Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên
 
2017-2018
Vườn ươm doanh nghiệp
HĐĐPMLKN, Viện NC&ĐT Việt Anh; các sở, ban, ngành
Theo đơn vị chủ trì tổ chức
 
 
6
Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
6.1
Đầu tư cơ cở vật chất - kỹ thuật cho các trung tâm thuộc các sở ban ngành tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp
 
Các sở chủ quản của các Trung tâm
 
Theo Đề án nâng cao năng lực của các Trung tâm
 
 
6.2
Đầu tư nâng cấp sàn giao dịch công nghệ Techmart online của Sở KH&CN.
2017-2018
Sở KH&CN
 
 
 
 
 
- Xây dựng sàn ý tưởng online
2017
 
 
 
 
 
 
- Xây dựng thư viện số về KH&CN
2017
 
 
 
 
 
 
- Quản trị hoạt động giao dịch công nghệ
2018
 
 
 
 
 
 
- Diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ
2018
 
 
 
 
 
6.3
Hỗ trợ các Startups tham gia Techmart online của thành phố, của quốc gia
2017-2018
Sở KH&CN
 
 
 
 
6.4
Xây dựng quỹ chuyên gia tư vấn khởi nghiệp
2017
HĐĐPMLKN
Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
 
Xây dưng quỹ chuyên gia doanh nhân, nhà tư vấn chuyên nghiệp trong nước và ngoài nước
2017
HĐĐPMLKN
Vườn ươm doanh nghiệp, Sở Ngoại vụ
 
 
 
 
Xây dựng quỹ chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ
2017
Sở KH&CN
 
 
 
 
 
Xây dựng quỹ chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp lĩnh vực CNTT
2017
Sở TT&TT
 
 
 
 
 
Xây dựng quỹ chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh
2017
Sở KH&ĐT
 
Sở CT
 
 
 
7
Xây dựng chương trình truyền thông
7.1
Xây dựng Chương trình truyền thông "Đà Nẵng - thành phố khởi nghiệp" gồm:
- Chương trình phát thanh truyền hình (15 phút/ngày)
- Tin bài trên Cổng thông tin khởi nghiệp (01 bài/ngày)
- Tọa đàm bàn tròn khởi nghiệp
- Các hoạt động quảng bá khác (Băng rôn, biểu ngữ, mạng xã hội…)
10/2017
Sở TT&TT
HĐĐPMLKN
Các sở, ban, ngảnh, Báo Đà Nẵng, Đài DRT, Cổng Thông tin điện tử
 
 
 
7.2
Xây dựng Chương trình truyền thông đổi mới sáng tạo
6/2017
Sở KH&CN
Các sở, ban, ngành
 
 
 
7.3
Xây dựng Chương trình truyền thông khởi nghiệp, hợp tác quốc tế tham gia và hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp của thành phố thông qua các kênh ngoại giao
7/2017
Sở Ngoại vụ
HĐĐPMLKN, Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
7.4
Xây dựng Chương trình phát triển tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, học sinh, sinh viên nhằm tạo nguồn cung cho các vườn ươm
- Xây dựng dự án Quỹ Nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên.
- Lập kế hoạch các hoạt động kết nối, thúc đẩy tinh thần, văn hóa khởi nghiệp.
5/2017
Thành đoàn
Các trường đại học, cao đẳng, các sở, ban, ngành có liên quan
 
 
 
8
Kết nối mạng lưới khởi nghiệp
8.1
Thực hiện kết nối kế hoạch khởi nghiệp của thành phố với các chương trình, dự án, đề án hỗ trợ khởi nghiệp của trung ương
6/2017
HĐĐPMLKN
Các sở, ban, ngành
 
 
 
8.2
Tìm kiếm các nguồn đầu tư từ nước ngoài, kết nối Chương trình khởi nghiệp của thành phố với các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các chương trình khởi nghiệp nước ngoài
2017-2018
Sở Ngoại vụ
HĐĐPMLKN; Các sở, ban, ngành; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư
 
 
 
8.3
Vận động đối tác quốc tế tổ chức đào tạo về khởi nghiệp trong và ngoài nước cho Startups và cán bộ của thành phố
2017-2018
Sở Ngoại vụ
Các sở, ban, ngành
 
 
 
8.4
Tổ chức kết nối chương trình khởi nghiệp của thành phố với các địa phương khác
2017-2018
HĐĐPMLKN
Các sở, ban, ngành
 
 
 
8.5
Tổ chức kết nối các Startups với các doanh nghiệp sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ
2017-2018
Sở KH&CN
Sở CT, BQL KCNC, Ban QLKCN&CX
 
 
 
8.6
Kết nối với các tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước để các nhóm startups tiếp cận với các công nghệ mới
2017-2018
Sở KH&CN
Sở Ngoại vụ, Các sở ban ngành
 
 
 
8.7
Tổ chức cho các Startups tham gia các hội thảo khoa học, tạo điều kiện cho các nhóm Startups được tham gia vào các buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
2017-2018
Sở KH&CN
 
 
 
 
9
Nhà đầu tư và đối tác, tiếp cận thị trường nước ngoài
9.1
Tìm kiếm, trao đổi thông tin về các nhà đầu tư, đối tác trong nước về các dự án khởi nghiệp
2017-2018
HĐĐPMLKN
Các sở, ban, ngành; các hiệp hội doanh nghiệp; Viện nghiên cứu đào tạo Việt – Anh
 
 
 
9.2
Xây dựng mạng lưới nhà đầu tư thiên thần và mạng lưới nhà tư vấn doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp
2017-2018
HĐĐPMLKN
Vườn ươm doanh nghiệp, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, hội doanh nhân trẻ
 
 
 
9.3
Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Startups kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ từ nước ngoài
2017-2018
Sở Ngoại vụ
Vườn ươm doanh nghiệp, HĐĐPMLKN, Sở KH&CN, KH&ĐT, CT
 
 
 
9.4
Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư
2017-2018
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư
Vườn ươm doanh nghiệp, HĐĐPMLKN, Sở KH&CN, KH&ĐT, CT
 
 
 
10
Hỗ trợ tiếp cận các nguồn kinh phí, nguồn tài trợ, hỗ trợ
10.1
Hỗ trợ Startups tiếp cận Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm (Bộ KH&CN)
2017-2018
Sở KH&CN
Quỹ Đầu tư phát triển, HĐĐPMLKN
 
 
 
10.2
Hỗ trợ Startups tiếp cận Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ KH&ĐT)
2017-2018
Sở KH&ĐT
HĐĐPMLKN
 
 
 
10.3
Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp từ Quỹ phát triển KH&CN của thành phố
2017-2018
Quỹ Phát triển KH&CN thành phố
Sở KH&CN
 
 
 
10.4
Hỗ trợ khởi nghiệp theo các chính sách hỗ trợ của thành phố:
- Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.
- Hỗ trợ từ nguồn phát triển công nghiệp phụ trợ, chính sách khuyến công
- Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch…
- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Hỗ trợ đầu tư khu CNC
 
- Hỗ trợ phát triển phần mềm
- Các chính sách hỗ trợ khác của thành phố.
2017-2018
 
 
Sở KH&CN
 
 
Sở CT
 
Sở Du lịch
 
Sở KH&ĐT
 
Ban Quản lý KCNC
Sở TT&TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5
Hỗ trợ Startups tiếp cận nguồn tài trợ từ chương trình, tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ từ nước ngoài; các chương trình hợp tác với nước ngoài của Trung ương và địa phương
2017-2018
Sở Ngoại vụ
 
Các sở, ban, ngành
 
 
 
11
Đề xuất ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
11.1
Đăng ký và thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu các lĩnh vực định hướng để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
2017-2018
Sở KH&CN
Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
11.2
Đề xuất với Trung ương về cơ chế khuyến khích đầu tư trực tiếp cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ chế chính sách đặc thù đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động khởi nghiệp
8/2017
HĐĐPMLKN
Các sở KH&ĐT, TC, CT, KH&CN
Viện NCPTKTXH
 
 
 
11.3
Đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù của thành phố hỗ trợ khởi nghiệp
10/2017
Viện NC PTKT-XH
Các sở, ban ngành
 
 
 
11.4
Xây dựng Đề án Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố
3/2017
HĐĐPMLKN
Vườn ươm doanh nghiệp
 
 
 
11.5
Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của các vườn ươm
12/2018
HĐĐPMLKN
Các sở, ban ngành
 
 
 
11.6
Xây dựng chính sách xã hội hóa hình thành vườn ươm
5/2017
Viện NC PTKT-XH
Các sở, ban ngành
 
 
 
11.7
Xây dựng "Cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của các phòng thí nghiệm với các cơ sở sản xuất" có lồng ghép nội dung hỗ trợ khởi nghiệp
11/2017
Sở KH&CN
Các sở, ban ngành
 
 
 
 
 


[1] Số tương ứng với nhiệm vụ tại Phụ lục
27/12/2017
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn