ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số:     88    /QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 5tháng  1   năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 
          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
          Căn cứ Quyết định số 4993/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
          Theo Tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ số 102/TTr-SKHCN ngày23 tháng 12 năm  2016,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Kế hoạch).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Bộ KH&CN;
- Chủ tịch, PCT (A.Dũng, A.Minh);
- Các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện;
- Thành đoàn ĐN;
- Các hiệp hội doanh nghiệp TP; HĐĐPMLKN;
- VP UBND thành phố;
- Cổng TTĐT;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH thành phố;
- Lưu: VT, KG-VX.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Đặng Việt Dũng
 
 
27/12/2017
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn