Điều 1. Nguyên tắc chung

1.1. Hội đồng tư vấn là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Hội đồng), các thành viên của Hội đồng tư vấn làm việc theo phương thức tự nguyện, tự nghiên cứu theo chế độ kiêm nhiệm.

1.2. Hội đồng tư vấn do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng  do UBND thành phố ban hành.

1.3. Chủ tịch Hội đồng thống nhất chỉ đạo và điều hành hoạt động của Hội đồng tư vấn. Văn phòng Hội đồng chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Chức năng

Hội đồng tư vấn thực hiện chức năng tư vấn cho Hội đồng về những nội dung có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động khi có yêu cầu.

Điều 3. Nhiệm vụ

3.1. Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

3.2. Tham gia đánh giá, tuyển chọn doanh nghiệp ươm tạo và tư vấn cho quỹ hỗ trợ khởi nghiệp quyết định về đầu tư vào doanh nghiệp ươm tạo.

3.3. Nghiên cứu, đề xuất ý kiến thuộc khả năng của các chuyên gia trong Hội đồng tư vấn.

3.4. Trực tiếp tư vấn cho Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng; các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp trong vườn ươm trên những lĩnh vực các thành viên có kinh nghiệm.

Điều 4. Quyền hạn

4.1. Hội đồng tư vấn và các thành viên Hội đồng tư vấn có quyền trình bày và nêu ý kiến của mình về những vấn đề mà Chủ tịch Hội đồng yêu cầu.

4.2. Được cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Hội đồng liên quan đến lĩnh vực tư vấn của các thành viên, các nội dung, chuyên đề nghiên cứu của Hội đồng tư vấn.

4.3. Được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

4.4. Được hỗ trợ các điều kiện cần thiết theo kế hoạch công tác để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của thành viên theo khả năng thực tế.

4.5. Được góp ý kiến và xây dựng kế hoạch hội nghị, hội thảo, xây dựng các chuyên đề nghiên cứu khoa học, khảo sát thực tế; được phát biểu ý kiến trên danh nghĩa Hội đồng tư vấn hoặc thành viên Hội đồng tư vấn khi được Chủ tịch Hội đồng đồng ý.

4.6. Các yêu cầu, kiến nghị của Hội đồng tư vấn hoặc của cá nhân là thành viên Hội đồng tư vấn có liên quan đến hoạt động của Hội đồng  chỉ gửi đến Thường trực Hội đồng để xử lý, không chuyển đến các cơ quan khác.

4.7. Hội đồng tư vấn có quyền yêu cầu Hội đồng trả lời về kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề, nội dung Hội đồng tư vấn đã tham mưu, đề xuất.

 

Điều 5. Tổ chức của Hội đồng tư vấn

5.1. Hội đồng tư vấn gồm các thành viên được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-HĐĐPKN ngày 15/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.

5.2. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn và những nội dung công việc theo yêu cầu của Hội đồng; chủ trì các cuộc họp, điều hành các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

5.3. Văn phòng Hội đồng tư vấn giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến hoạt động của Hội đồng tư vấn; giữ mối liên hệ giữa Hội đồng tư vấn với Hội đồng và có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn cũng như tổng hợp các ý kiến tư vấn của các thành viên.

5.4. Các thành viên Hội đồng tư vấn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 6. Phối hợp công tác của Hội đồng tư vấn

6.1. Các thành viên Hội đồng tư vấn thường xuyên phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với Hội đồng thông qua Văn phòng Hội đồng.

6.2. Nội dung hoạt động của Hội đồng tư vấn đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phù hợp với khả năng đảm nhận của Hội đồng tư vấn và với yêu cầu thực tế của thành phố Đà Nẵng;

– Ngoài tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng, mỗi thành viên Hội đồng tư vấn có thể chủ động phát hiện vấn đề để tư vấn cho Thường trực Hội đồng.

6.3. Phối hợp các Hội đồng tư vấn khác khi có nội dung liên quan.

Điều 7. Chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn

7.1. Các thành viên Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự nguyện, tự nghiên cứu;

– Hình thức tư vấn thông qua các buổi họp định kỳ của Hội đồng tư vấn, hoặc thông qua các buổi hội thảo, hội nghị bằng hình thức trực tuyến (online) hoặc trực tiếp (offline);

– Hình thức trao đổi thông tin giữa Hội đồng với các thành viên Hội đồng tư vấn thông qua email, tin nhắn (SMS), văn bản (nếu cần thiết) hoặc các hình thức trực tuyến khác.

7.2. Hằng năm, Hội đồng tư vấn chủ động xây dựng kế hoạch, chọn vấn đề trọng tâm để thống nhất với Hội đồng. Định kỳ mỗi năm họp từ 01 đến 02 lần để tổng kết việc thực hiện kế hoạch và thảo luận sâu một số chuyên đề cho năm mới. Khi có nội dung công việc phát sinh Hội đồng tư vấn sẽ họp theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng.

7.3. Kết quả và ý kiến thảo luận đề xuất của Hội đồng tư vấn được tập hợp đầy đủ, thống nhất bằng văn bản gửi Thường trực Hội đồng xem xét, thống nhất và báo cáo kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thông báo cho các thành viên Hội đồng tư vấn được biết.

7.4. Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ mà Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định mời bổ sung các thành viên khác vào Hội đồng tư vấn.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn

8.1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn sử dụng từ nguồn ngân sách của thành phố cấp hỗ trợ cho Hội đồng, do các tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ và từ các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước.

8.2. Việc chi tiêu tài chính của Hội đồng tư vấn thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

9.1. Quy chế này được áp dụng cho hoạt động của Hội đồng tư vấn trực thuộc Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành.

9.2. Hội đồng tư vấn và các đơn vị, cá nhân thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

9.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh mới, các thành viên có liên quan phản ánh về Văn phòng Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng  xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

29/06/2016
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn