QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi hoạt động

Quy chế quy định về tổ chức và nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Tên gọi của Hội Đồng

1. Tên của Hội đồng: “Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng”;

2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

1. Giúp Chủ tịch UBND thành phố xây dựng chiến lược phát triển về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp; chương trình công tác quy hoạch, thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp; các chương trình kết nối tư vấn và đầu tư, phát triển mạng lưới khởi nghiệp và một số hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Làm đầu mối kết nối, hợp tác, khai thác và chia sẻ các nguồn lực khởi nghiệp của nhà nước, các trường, viện, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các chuyên gia, các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế;

3. Xây dựng mạng lưới khởi nghiệp của thành phố; chủ trì các sự kiện khởi nghiệp; đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp của các cơ quan thành viên và các quyết định của Hội đồng, định kỳ báo cáo cho UBND thành phố theo quy định;

4. Xây dựng cộng đồng văn hóa khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong các trường phổ thông, đại học, cao đẳng,… và các tầng lớp thanh thiếu niên nói chung.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng

1. Chế độ làm việc:

– Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia vào các hoạt động chung của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công tác được phân công;

– Các nội dung hoạt động, công tác của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng kết luận theo ý kiến đa số. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng (khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền) là chủ tọa các cuộc họp Hội đồng;

– Tùy theo tính chất, nội dung của các cuộc họp, Hội đồng có thể mời mở rộng thành phần dự họp theo đề xuất của cơ quan giúp việc của Hội đồng và được Chủ tịch Hội đồng chấp thuận;

– Chủ tịch Hội đồng chỉ định một số thành viên làm thành viên thường trực Hội đồng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng và các thành viên thường trực Hội đồng lập thành Ban Thường trực Hội đồng.

– Hội đồng họp định kỳ hằng Quý, 06 tháng một lần và đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng; các thành viên của Hội đồng và các cơ quan giúp việc có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng và chuẩn bị nội dung công việc thuộc nhiệm vụ được phân công; Ban Thường trực Hội đồng họp định kỳ 01 tháng một lần để giải quyết công việc trong tháng.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động, làm việc của Hội đồng.

2. Cơ quan giúp việc của Hội đồng gồm:

– Văn phòng Hội đồng;

– Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng (Sở Kế hoạch và Đầu tư);

– Hội đồng tư vấn trực thuộc Hội đồng;

– Các cơ quan khác (sẽ được thành lập khi có nhu cầu).

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật và theo các quy định của Quy chế này;

2. Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng;

3. Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Hội đồng và Ban Thường trực Hội đồng;

4. Quyết định danh sách các thành viên Thường trực Hội đồng, các cơ quan giúp việc cho Hội đồng và những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ được giao;

5. Báo cáo đề xuất với Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố giao;

2. Kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng thực hiện;

3. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng xử lý, giải quyết các công việc của Hội đồng trong thời gian Chủ tịch Hội đồng đi công tác;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng

1. Các thành viên Hội đồng là tổ chức hoặc cá nhân làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; phối hợp giải quyết công việc kịp thời, chính xác, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng đối với lĩnh vực mình phụ trách;

2. Chủ động thực hiện, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ khởi nghiệp quy định tại Điều 3 của Quy chế này vào các nhiệm vụ thường xuyên của ngành, đơn vị mình;

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giúp việc Hội đồng trong quá trình điều phối, kết nối, chia sẻ các nguồn lực khởi nghiệp của nhà nước, của tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm hỗ trợ hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp của thành phố.

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng Quý về kết quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công cho cơ quan giúp việc của Hội đồng.

Điều 8. Nhiệm vụ của các cơ quan giúp việc Hội đồng

1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

2. Giúp Hội đồng xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động điều phối mạng lưới khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; làm đầu mối kết nối, hợp tác giữa các bên có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp của thành phố;

3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên Hội đồng, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đảm bảo các nội dung chương trình được triển khai hiệu quả; định kỳ Quý, 06 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Hội đồng;

4. Văn phòng Hội đồng có trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu của Hội đồng theo đúng quy định của pháp luật.

02/03/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn